Campus del Agua

Encontros con Investigadores

Datos Básicos


Título da Actividade

Encontros con investigadores do Programa

Duración

20 horas.

Carácter

Obligatorio


Detalle e planificación

Realizarase polo menos un destes encontros con carácter anual por cada unha das cinco universidades participantes. Son por tanto un mínimo de 5 os encontros con investigadores que se ofertan e desarrollam anualmente no programa.

Cada encontro correrá a cargo dun IP do Programa cun proxecto de investigación en activo, vinculado ás distintas liñas do programa. Este encontro ten como meta facilitar aos doctorandos o contacto con experiencias de investigación e investigadores. Seguirase un esquema de investigación na súa presentación: obxectivos, marco teórico, deseño de investigación, resultados, discusión e cuestións éticas e de transferencia do coñecemento vinculadas ao proxecto.

Planificación Temporal: Cada universidade organiza un encontro anual entre novembro e maio, seleccionándose un mes para cada encontro, de modo que non coincidan no tempo.


Procedementos de Control

O alumnado participante nestas sesións elaborará en pequenos grupos un documento escrito de reflexión e análise crítico así como de síntese de novas ideas e propostas sobre o proxecto presentado seguindo un guión con cuestións expostas polo IP do proxecto. Será avaliado polo IP e os membros do equipo designados en cada universidade. < br/>< br/> Será obrigatoria asistir polo menos a 2 dos 5 encontros ao ano, o que supón asistir a 6 encontros ou longo dos 3 anos (ou cinco anos en estudantes a tempo parcial)

Esta actividad pretende trabajar y evaluar las competencias básicas CB1, CB2 y CB4; las capacidades y destrezas personales CA05 y CA06, la competencia general CG1 y la competencia específica CE1


Actuacións de movilidade


Os Encontros organízanse nas distintas Universidades, polo menos un por ano en cada unha delas, e poderán ser seguidos polos doctorandos do resto das universidades a través de vídeo conferencia. Potenciarase a mobilidade daqueles alumnos das distintas Universidades máis vinculados á liña de investigación de cada encontro, a fin de garantir un contacto persoal máis enriquecedor cos IP e membros dos equipos de investigación