Campus del Agua

Reunión Científica

Datos Básicos


Título da Actividade

Reunión científica Interuniversitaria de mozos investigadores en Equidade e Innovación en Educación

Duración

8 horas.

Carácter

Obligatorio


Detalle e planificación

Anualmente organizarase polo menos un seminario de investigación que servirá como foro de intercambio de traballos realizados polos alumnos do programa. Aínda que esta reunión científica estará dirixida especialmente a estudantado propio, tamén poderá estar aberta a alumnado doutros Programas afíns. A organización correrá a cargo, case na súa totalidade, dos mesmos alumnos, sendo supervisada polo coordinador do programa local da Universidade na que se organice e os IP dos distintos grupos de investigación. Dentro das actividades da reunión, darase cabida a unha sesión plenaria a cargo dun recoñecido especialista cuxa misión será non só a de expoñer os resultados das súas últimas investigacións senón tamén asesorar ao alumnado nos seus proxectos de investigación e tese doutorais.

Planificación Temporal: Organízase un seminario ao ano. As Universidades rotan na xestión do mesmo.


Procedementos de Control

Levarase un control individualizado de asistencia á actividade. Os alumnos relatores presentarán un resumo das súas comunicacións e traballos. Os asistentes deberán presentar un resumo das sesións ás que asistiron cunha valoración persoal de acordo coa liña da súa investigación.

As comunicacións e/ou posters formarán parte do documento de actividades do doutorando (DADE) o cal será revisado regularmente polo Titor e o Director de tese e avaliado pola Comisión.

Esta actividade pretende traballar e avaliar as competencias básicas CB2 e CB5, CB6, as capacidades e destrezas persoais CA04, a competencia xeral CG2 e a competencia específica CE04


Actuacións de mobilidade


En principio exponse que esta actividade anual fágase de modo rotatorio, celebrándose cada ano nunha das Universidades do programa. Para facilitar a participación do alumnado que non poida desprazarse ao Seminario, as sesións de retransmitirán por vídeo-conferencia. Cada estudante deberá participar a menos nunha das tres reunións científicas, ao longo do período doutoral.