Campus del Agua

Calendario de Procedementos

Asignación do titor ou da titora.

¿QUEN O FAI?: A Comisión Académica do PD.

¿QUÍEN SERÁ?. Tratarase dun profesor/para asignado ao programa con vinculación permanente coa universidade e/ou entidade colaboradora no Programa de Doutoramento.


Entrega do compromiso de supervisión

¿QUEN O FAI?: As funcións de supervisión, tutela e seguimento dos doutorandos reflectiranse nun Compromiso de supervisión. Devandito compromiso será asinado por unha representación específica designada pola universidade, o Titor e o doutorando nun prazo máximo dun mes para contar desde a data de matrícula, incorporándose a firma do Director no momento da súa designación. Este Compromiso de supervisión incorporarase ao Documento de Actividades do Doutorando no momento da súa firma por todos os implicados.

Asignación do director/a:

¿QUEN O FAI?: A Comisión Académica do PD.

¿QUEN SERÁ? Doutor ou doutora con vinculación ao programa ou non, que cumpra os seguintes requisitos:

  • Dous sexenios
  • IP dun proxecto competitivo nos últimos 6 anos
  • Autor/a de 3 artigos incluídos no JCR nos últimos 6 anos
  • Autor/a de unha patente nos últimos 6 anos
  • Director/a de unha tese ( S CL) nos cinco últimos anos que dese lugar a unha publicación

Plan de investigación

¿QUEN O FAI?: O doutorando elaborará un Plan de Investigación que incluirá a metodoloxía que empregará e os obxectivos que se han de alcanzar, así como os medios e a planificación temporal para alcanzalos. O plan deberá ser presentado e avalado co informe do Director/é e do Titor e deberá ser aprobado pola CAPD. Este plan poderase mellorar e detallar no proceso de avaliación anual contando co aval do Titor e o Director.

Apertura do documento de actividades

O doutorando terá acceso ao Documento de Actividades de Doutorando (DADE) para anotar e actualizar as actividades que realice no contexto do programa. Os seus rexistros serán validados polo órgano académico correspondente tras a valoración do Titor e o Director, previa comprobación por parte da administración da autenticidade/veracidade dos méritos alegados, de ser o caso.

A Comisión académica, aprobará anualmente todas estas actividades, co visto e prace dos directores.