Campus del Agua

Compromiso de Supervisión

As funcións de supervisión, tutela e seguimento dos doctorandos reflectiranse nun Compromiso de supervisión. Devandito compromiso será asinado por unha representación específica designada pola universidade, o Titor e o doutorando nun prazo máximo dun mes para contar desde a data de matrícula, incorporándose a firma do Director no momento da súa designación. Este Compromiso de supervisión incorporarase ao Documento de Actividades do Doutorando no momento da súa firma por todos os implicados

No Compromiso de supervisión especificarase a relación académica entre o doutorando e a Universidade, os seus dereitos e deberes, incluíndo os posibles dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial derivados da investigación, así como a aceptación do procedemento de resolución de conflitos e a duración do mesmo. Incluiranse tamén os deberes do Titor do doutorando e do seu Director de tese.

No compromiso de supervisión deberán figurar as condicións nas que se publicará a tese de doutoramento.

Compromiso documental de supervisión: castelán | inglés