Campus del Agua

Asignación de Director

No prazo máximo de tres meses desde a súa matriculación, a Comisión Académica do Programa de Doutoramento asignará a cada doutorando un Director de tese que poderá ser coincidente ou non co titor previamente referido. O Director da Tese será o máximo responsable da coherencia e idoneidade das actividades de formación, do impacto e novidade no seu campo, da temática da tese e da guía na planificación e a súa adecuación, no seu caso, á doutros proxectos e actividades onde se inscriba o doutorando.

Poderá ser Director de tese calquera doutor español ou estranxeiro, con experiencia acreditada investigadora, con independencia da universidade, centro ou institución en que preste os seus servizos. A efectos deste programa Interuniversitario, por acreditada experiencia investigadora enténdese o cumprimento dalgún dos seguintes requisitos (entendendo que os requisitos máis esixentes son os que ha de asumir -se así se acorda no convenio- este programa de doutoramento):

  • Ter recoñecido dous sexenios de actividade investigadora atendidendo aos criterios da Universidade que máis esixencias expón ao redor desta cuestión (Universidade de Oviedo), ou un sexenio de actividade investigadora se a regulamentación de cada Universidade pode manterse.
  • Ser, nos últimos 6 anos, investigadora ou investigador principal dun proxecto de investigación financiado mediante convocatoria pública (excluíndo os proxectos de convocatorias propias da universidade).
  • Acreditar a autoría ou coautoría, no últimos seis anos, de polo menos 3 publicacións en revistas incluídas no Journal Citation Reports. Naquelas áreas nas que pola súa tradición non sexa aplicable este criterio substituirase por un requisito comparable segundo o establecido pola Comisión Nacional Evaluadora da Actividade Investigadora ( CNEAI) nestes campos científicos.
  • Acreditar a autoría ou coautoría de unha patente en explotación.
  • Ter dirixido unha tese de doutoramento no últimos cinco anos coa cualificación de Sobresaliente Cum Laude ou Apto Cum Laude que dese lugar, polo menos, a unha publicación en revistas indexadas no ISI- JCR ou algunha contribución relevante no seu campo científico segundo os criterios da Comisión Nacional Evaluadora da Actividade Investigadora ( CNEAI).

No caso de que un profesor do programa cumpra os requisitos para ser Director e Titor asumirá as dúas funcións, de ser o caso.

No caso que o Director non teña vinculación permanente coa universidade ou entidade colaboradora do programa ou non sexa profesor do programa, o programa asignará un Titor que cumpra os requisitos establecidos no Regulamento de Estudos de Doctorado da Universidade na que esté matriculado o doctorando.

A Comisión Académica do Programa de Doutoramento, oído o doutorando, poderá modificar o nomeamento do Director de Tese en calquera momento do período de realización do doutoramento, sempre que concorran razóns xustificadas.


Consulta aquí a Guía de buenas prácticas para a elaboración de teses doutorais.