Campus del Agua

Plan de Investigación

Antes de seis meses, desde a data da matrícula, o doutorando elaborará un Plan de Investigación que incluirá a metodoloxía que empregará e os obxectivos que se han de alcanzar, así como os medios e a planificación temporal para alcanzalos. O plan deberá ser presentado e avalado co informe do Director/é e do Titor e deberá ser aprobado pola CAPD. Este plan poderase mellorar e detallar no proceso de avaliación anual contando co aval do Titor e o Director.

Plan de Investigación: galego | inglés
NOTA: debe tramitarse dende a aplicación da Secretaría virtual e non mediante este formulario

 

Anualmente a Comisión Académica do Programa de Doutoramento avaliará o Plan de investigación e o Documento de Actividades de Doutorando (DAD) dispoñendo para realizar a avaliación dos informes que para ese efecto deberán emitir o Titor e o Director. A avaliación positiva será requisito indispensable para continuar no Programa. No caso de avaliación negativa, que será debidamente motivada, o doutorando deberá ser de novo avaliado no prazo de seis meses, para o que elaborará un novo Plan de Investigación. No suposto de producirse unha nova avaliación negativa, o doutorando causará baixa definitiva no Programa.